In 2012 is Els van der Linden gestart met haar bedrijf Lindevreugd producties. Lindevreugd staat voor theatervreugde en spelplezier. Freelance theatermaker/ docent, vakspecialist drama, film-, tv- en festivalproductie Daarnaast vertegenwoordigt en bemiddeld Lindevreugd ook voor de uitvoerende kunstenaars. Zoals Jet van der Linden.

Opdrachtgevers zijn onder andere Dirk Scheele producties en Theaterbureau vanaf Twee. Daarnaast worden er ook allerlei eenmalige theaterklussen uitgevoerd.

Naast Lindevreugd werkt Els parttime als pedagogisch medewerker

Lindevreugd diensten

Vakdocent theater en Drama specialist
Productieleider film en televisie
Productieleider festivals
Acteur / presentatrice
Spelbegeleider feest en verjaardagen
Theatrale promotie flyer acties
Agentschap uitvoerde kunstenaar en/of kunstprojecten
Opbouwen en vervoer theatervoorstellingen
Overig/ Maatwerk

Visie

Via kunsteducatie maken kinderen kennis met kunst en kunnen zij hun kunstzinnige talenten ontwikkelen. Kunsteducatie omvat alle kunstvormen. Zowel traditionele richtingen als muziek, dans, theater, beeldende kunst, architectuur, film, fotografie, literatuur, als ook moderne vormen als popmuziek, gaming, creatieve nieuwe media, mode en design vallen hieronder. Lindevreugd producties richt zich voornamelijk op de kunstvormen theater en film.

Visie op kunsteducatie & Invulling door lindevreugd
Actief: kinderen beoefenen zelf een kunstdiscipline zoals bijvoorbeeld dans, drama, schilderen of zingen. Zij leren zich kunstzinnig uitdrukken, ontwikkelen tevens kennis van materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven hiernaast vaardigheden en technieken.

In de voorstellingen; het mysterie van de zee, help de boot is gekaapt, indianen op jacht naar de diamant, avontuur in de ruimte en straat spelen kinderen zelf actief mee, middels teacher-in-role.

Tijdens incidentele workshops en verjaardagsfeesten worden kinderen gestimuleerd actief zelf mee te spelen
Receptief: kinderen kijken of luisteren naar professionele kunstproducten zoals een theatervoorstelling, concert of tentoonstelling. Ze leren kenmerken, stijlen en stromingen herkennen en doen hiernaast kennis van termen en begrippen op.

Kijken naar korte acts en voorstellingen.
Reflectief: kinderen ‘beschouwen’ kunstproducten, zij denken, lezen, praten er over en wisselen van gedachten met elkaar. Bij zowel actieve als receptieve kunstbeoefening kan reflectie plaatsvinden. Reflectie op de kunstervaring en het eigen productieproces en de analyse hiervan vormen de essentie van kunsteducatie. – Theaterworkshops en voorstellingen met kijk- en luistervragen. Durven benoemen wat je ziet en reflecteren op hetgeen wat je ziet.

Naar elkaar kijken, luisteren en samenwerken in een veilige omgeving.

Pedagogische Doelstellingen
In de hoofdactiviteit -Beoefening van podiumkunst wordt de combinatie van actieve, receptieve en reflectieve elementen in effectieve vorm toegepast. De belangrijkste vorm van kunsteducatie die Lindevreugd producties toepast in het actief beoefenen. Het zelf mee doen, het zelf ervaren. Om dit doel te bereiken nemen we de volgende pedagogische doelstellingen in acht. Visie op de pedagogische doelstellingen;

– Emotionele veiligheid;
Veiligheid en geborgenheid zijn voor kinderen voorwaarden om zich te kunnen ontspannen en om zichzelf te kunnen zijn. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan het zich gaan ontwikkelen.

– Persoonlijke competentie;
De ontwikkeling van het kind stimuleren door situaties te creëren waarin het kind zelfstandigheid, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen vaardigheden door te oefenen.
Door veel en gevarieerd te bewegen, krijgt een kind verschillende bewegingen onder de knie. Het gaat hierbij zowel om de grove motoriek als de fijne motoriek (kleine bewegingen met vooral handen en vingers). Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts vooral door zich deze begrippen bewegend eigen te maken. Door veel met de kinderen te praten, te zingen en te spelen wordt de taalontwikkeling nog meer gestimuleerd.

Sociale competentie;
Kinderen zijn van nature sociale wezens en oefenen al heel jong hun sociale vaardigheden. Zij doen dit vooral door imitatie van volwassenen in hun omgeving, maar ze leren ook van andere kinderen. In het contact met leeftijdgenoten doen kinderen allerlei positieve en negatieve ervaringen op. Als theatermaker de kinderen begeleiden in hun onderlinge interacties en de kinderen stimuleren om elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Als kinderen een conflict hebben wordt er eerst gekeken of kinderen het zelf op kunnen lossen. Lukt dit niet, dan zullen de kinderen hierbij geholpen worden. Op deze manier worden de sociale competenties van de kinderen bevorderd.

– Overdracht van normen en waarden

Kinderen leren om te functioneren in een groter geheel; in de groep en in de maatschappij. Zij leren wat wel en niet mag en hoe je je moet gedragen. Het bevorderen van de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en laat voorbeeldgedrag zien. De inbreng van kinderen wordt serieus genomen.
Ieder kind, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging, cultuur of achtergrond is welkom.